Община Павел баня обяви търгове за движими вещи

0
11

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.45, ал.2 т.1  и чл.74, ал.1 от НРПУРОИ по  чл.8, ал.2  от ЗОС, в изпълнение на Решение № 80 от Протокол № 4/ 19.12.2020 г. на Общински съвет – Павел баня и т. 3.16. от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г.

О Т К Р И В А М:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, както следва:

 1. Лек автомобил Мерцедес  S 350 CDI 4 MATIC с рег. № СТ 6680 ВР, цвят – Черен металик, година на регистрация 2010 г. рама № WDD2210801A350596, двигател № 6429324099495, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 32 000,00 (тридесет и две хиляди) лв. без ДДС и одобрена в решението на общински съвет .
 1. Лек автомобил Мерцедес  S 300 TD с рег. № СТ 9966 СК, цвят – Светло син металик, година на регистрация 1998 г. рама № WDВ1401351А425066, двигател № 60696112007235, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 5200,00 (пет хиляди и двеста) лв. без ДДС и одобрена в решението на общински съвет.
 1. Лек автомобил Мерцедес  VITO 112 CDI с рег. № СТ 2911 АМ, цвят – Слонова кост, година на регистрация 2003 г. рама № WDF63819413523087, двигател № 61198050714933, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 5400,00 (пет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС и одобрена в решението на общински съвет.
 1. Лек автомобил Фолксваген  TRANSPORTER T с рег. № СТ 3207 СМ, цвят – Зелен, година на регистрация 1995 г. рама № WV2ZZZ70ZSH047617, двигател № 1Х127258, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 4200,00 (четири хиляди и двеста) лв. без ДДС и одобрена в решението на общински съвет.
 1. Специален автомобил с повдигаща се площадка Мерцедес  608 D с рег. № СТ 4590 НН, цвят – Оранжев, година на регистрация 1978 г. рама № 31042510319517, двигател № 31494810301475, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 4800,00 (четири хиляди и осемстотин) лв. без ДДС и одобрена в решението на общински съвет.
 1. Товарен автомобил Мерцедес  L 608 D с рег. № СТ4694РА, цвят – Син, година на регистрация 1979 г. рама № 31042510350215, двигател № 31494610334056, вид гориво – Дизел. Начална тръжна цена определена от експерт оценител 3800,00 (три хиляди и осемстотин) лв. без ДДС и одобрена в решението на общински съвет.

Към крайната цена на сделката се заплащат: такса по чл. 31 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, 2% данък по ЗМДТ, цената на пазарната оценка и се начислява 20%  ДДС.

О П Р Е Д Е Л Я М:

 1. Дата и час на провеждане: 04.02.2020 г.  от 14,30 ч. в сградата на Общинска администрация  Павел баня.
 2. Цена на тръжната документация: 24,00 лв.
 3. Депозит за участие в размер на  20% от началната цена за всяка от позициите внесен по сметка на общината:Уни Кредит Булбанк – клон Казанлък

 BG56 UNCR 9660 3300 3003 18

 UNCRBGSF

 1. За оглед на автомобилите: всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, до срока на подаване на заявления за участие.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Тръжна  документация, която може да бъде закупена от касата на общината и съдържа:

 • Образец от заявление;
 • Декларации и удостоверение по образец;
 • Условия за участие в процедурата;

Заявления за участие в търга се подават в Деловодството на общината в срок до 17,00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на търга.

При възникване на обстоятелства, които препятстват провеждането на тръжната процедура, повторна ще се проведе  на  11.02.2020 г. в същия час и при същите условия.

За допълнителна информация – служба „Общинска собственост“, тел. 04361/ 2144.

Препис от Заповедта да се публикува в сайта на общината и да се обяви на таблото за обяви в Общинска администрация.

Изпълнението на заповедта възлагам на  Главен специалист „Общинска собственост“.

ИСА БЕСООЛУ     /п/

Кмет на Община Павел баня

Изготвил: Мария Нанева – Гл.Сп.Общинска собственост

Коментари от Фейсбук

Само заедно можем да се справим с COVID-19. Всеки един от нас е отговорен за тази борба.

Нека бъдем дисциплинирани.

Да спазваме препоръките на експертите.

Грижете се за себе си, за близките си и за околните.

Останете си вкъщи – пазете човешкия живот!

Екип на Медийна група Вис виталис

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук